Jakie stany wymagają osobistych finansów w liceum

17 lutego 2021

WYMAGANIA DOTYCZĄCE EDUKACJI W ZAKRESIE FINANSÓW OSOBISTYCH

Autor: Soncia Coleman, analityk ds. Badań

Zapytałeś, czy Departament Edukacji stanu Connecticut (SDE) oferuje lokalnym okręgom wskazówki dotyczące programu nauczania finansów osobistych. Chciałeś również wiedzieć, czy inne stany mają programy nauczania finansów osobistych i czy są jakieś federalne zainteresowanie tą kwestią.

W Connecticut, podobnie jak w wielu innych stanach, finanse osobiste są nauczane w ramach innych zajęć do wyboru. SDE zapewnia projekty ram i szablony programów nauczania dla tych kursów. Jednak SDE stara się zachęcić nauczycieli do integracji finansów osobistych z wymaganymi obszarami tematycznymi. Podjęto ogólnokrajowe wysiłki, aby zwiększyć kontakt uczniów z zasadami finansów osobistych, a ustawodawstwo federalne, takie jak No Child Left Behind, zezwala na wydatki na programy mające na celu rozwiązanie tego problemu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU EDUKACJI W ZAKRESIE FINANSÓW OSOBISTYCH W PAŃSTWIE

Connecticut

Prawo stanu Connecticut stanowi, że „Stanowa Rada Edukacji pomaga lokalnym i regionalnym radom oświatowym włączyć zarządzanie finansami osobistymi do programu nauczania, który ma być oferowany uczniom. CGS § 10-16b (d) (5). Według Biura Programów i Instrukcji SDE finanse osobiste są zwykle nauczane w ramach programów nauczania nauk o biznesie lub rodzinnych naukach konsumenckich. SDE zapewnia ramy i szablony programów nauczania (czasami w formie roboczej) dla tych kursów. Na przykład szkic struktury edukacji biznesowej i technologicznej, który pojawia się na stronie internetowej SDEhttp://www.state.ct.us/sdejako jeden ze swoich celów programowych każdy uczeń zrozumie i zastosuje koncepcje ekonomiczne i osobiste w wyniku edukacji w klasach 5-12. Powiązany szablon programu nauczania opisuje konkretne kompetencje w danej dziedzinie. Według danych ankietowych z 2003 r. Zamieszczonych na stronie internetowej, 60 szkół średnich w Connecticut oferuje obecnie kursy finansów osobistych na kredyt. Jednak według SDE te kursy mają zazwyczaj charakter fakultatywny i tylko dwie szkoły w Connecticut wymagają takich kursów do ukończenia studiów.

Przedstawiciel Bureau of Curriculum and Instruction powiedział, że SDE w ostatnich latach podejmuje wysiłki w celu zwiększenia świadomości na temat edukacji w zakresie finansów osobistych i zachęca nauczycieli do włączania finansów osobistych do podstawowych przedmiotów. Odnotowała przeszłe i przyszłe seminaria i konferencje doskonalenia zawodowego na ten temat. Jak opisano w załączonej ulotce, warsztaty zaplanowane na sympozjum sponsorowane przez SDE w marcu 2004 r., Które będzie koordynowane przez Radę Edukacji Regionu Stołecznego, obejmują „CAPTuring Business Personal Finance oraz „Resources for Teaching Personal Finance.

Ponadto przedstawiciel biura mówi, że zachęca do edukacji finansowej poprzez współpracę z Urzędem Skarbnika Stanu i Koalicją Jumpstart, grupą krajowych organizacji, które pracują nad poszerzeniem wiedzy studentów na temat finansów osobistych, które otrzymały dotacje federalne.

Inne stany

Kilka organizacji zaangażowanych w edukację finansową przeprowadziło lub wspierało badania dotyczące programów nauczania w zakresie finansów osobistych.

Wydaje się, że najnowszym kompleksowym badaniem jest Krajowa Konferencja Edukacji Ekonomicznej „Badanie stanów – Edukacja ekonomiczna i finansowa osobista w szkołach naszego kraju, opublikowana w 2003 r. Stan ten według badań państwowych jest trzecim taka dwuletnia karta raportu została przeprowadzona jesienią 2002 roku i jest dostępna w Internecie podadresem http://www.ncee.net/about/survey2002/NCEESurvey2002webB.pdf.

Według sondażu w 31 stanach ustalono, że standardy lub wytyczne dotyczące finansów osobistych są zgodne ze standardami innych kursów, takich jak ekonomia. Spośród stanów ze standardami 17 wymagało ich wdrożenia, a tylko cztery stany (Idaho, Illinois, Kentucky i Nowy Jork) wymagały zapisania się na kurs obejmujący finanse osobiste przed ukończeniem szkoły średniej. W czasie przeprowadzania ankiety osiem stanów testowało wiedzę z zakresu finansów osobistych w jakiejś formie, a testy w dwóch innych stanach były w toku. Podobnie jak w Connecticut, lokalne rady zazwyczaj decydują, w jaki sposób standardy są wdrażane, a wiele szkół wdraża edukację w zakresie finansów osobistych w sposób niezależny, poprzez relacje z organizacjami non-profit i lokalnymi firmami.

WYSIŁKI RZĄDU FEDERALNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA PISEMNOŚCI FINANSOWEJ

Prawodawcy i przedstawiciele Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych, Departamentu Skarbu i Banku Rezerwy Federalnej potwierdzili potrzebę podniesienia poziomu wiedzy finansowej i włączenia finansów osobistych do podstawy programowej w szkołach w kraju. Edukacja w zakresie finansów osobistych była przedmiotem przesłuchań na Kapitolu i posiedzeń komisji, a także konferencji sponsorowanych przez różne urzędy federalne.

W 2002 r. Wydziały Skarbu i Edukacji opublikowały raport zatytułowany „Włączanie edukacji finansowej do programów szkolnych. Ten raport określa opcje, takie jak włączenie edukacji finansowej do standardów określonych przez stanowe rady szkolne; włączanie pojęć finansowych do pytań testowych; oraz nakłanianie wydawców podręczników do umieszczania większej ilości treści edukacyjnych z zakresu finansów.

Wysiłki niektórych prawodawców i organizacji non-profit doprowadziły do ​​włączenia elementu edukacji finansowej do ustawy „No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB). Tytuł V, część A NCLB zezwala na 27 nowych zastosowań Lokalnych Innowacyjnych Programów Edukacyjnych, w tym funduszy na wspieranie działań promujących edukację konsumencką, ekonomiczną i finansową. Zgodnie z ustawą środki te są dystrybuowane do państwowych agencji edukacyjnych według wzoru. Każda stanowa agencja edukacyjna może zatrzymać do 15% funduszy, a pozostałe 85% rozdziela lokalnym agencjom edukacyjnym w oparciu o formułę finansowania. O sposobie wykorzystania środków decydują lokalne agencje edukacyjne.NCLB zawiera również program Excellence in Economic Education, który upoważnia Sekretarza Edukacji do przyznania stypendium organizacji non-profit w celu rozwijania umiejętności finansowych wśród uczniów klas k-12.

Ustawodawstwo zostało również wprowadzone na arenie szkolnictwa wyższego w postaci ustawy „College Literacy in Finance and Economics (College LIFE). S. 1800, 108 Kong. (2004).