Krótkie sprawozdanie ekonomiczne

17 lutego 2021

Kwiecień 2020, nr 20-05

Prognozy dotyczące zaległości w spłacie kredytów dla COVID-19

Autorzy prognozują wpływ COVID-19 na wskaźniki zaległości w spłacaniu kredytów w trzech scenariuszach zmian bezrobocia i cen domów. W przypadku braku interwencji politycznych model przewiduje szczytowe wskaźniki zaległości kredytowych na poziomie 2,8 procent w korzystnym scenariuszu, 8,1 procent w poważnym scenariuszu i 3,9 procent w podstawowym scenariuszu. Największe zmniejszenie zaległości osiąga się dzięki spłacie kredytu hipotecznego na dom i spłaty kredytu studenckiego, przy czym transfery fiskalne odgrywają mniejszą rolę.

Kluczowym problemem dla decydentów fiskalnych i monetarnych jest zakres, w jakim gwałtowny spadek aktywności gospodarczej wynikający z pandemii koronawirusa wpłynie na spłaty zadłużenia konsumentów. W niedawnym dokumencie roboczym dwaj autorzy tego raportu ekonomicznego (Gordon i Jones) wykorzystali dane z ankiety dotyczącej finansów konsumenckich z 2016 r. (SCF), aby przewidzieć występowanie zaległości w spłacie kredytów lub niewypłacalności w najbliższej przyszłości. 1

Aby sporządzić te prognozy, Gordon i Jones założyli, że zaległości w spłacie lub niewypłacalność mają miejsce, gdy jeden z dwóch wskaźników finansowych – wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu (DSY) i wskaźnik kredytu do wartości (LTV) – przekracza określone progi. Określili te progi, dopasowując wskaźniki zaległości w spłacaniu kredytów hipotecznych, kart kredytowych i kredytów studenckich w 2019 r., A następnie przeprowadzili symulację wskaźników DSY i LTV dla każdego gospodarstwa domowego SCF w ramach różnych scenariuszy bezrobocia i cen domów. Korzystając z tej metodologii, ocenili również, jak dobrze różne propozycje polityczne – transfery fiskalne, spłata kredytu studenckiego i spłata kredytu hipotecznego – złagodzą wzrost zaległości i niewypłacalności (DD). Chociaż obliczenia te nie są idealnym substytutem pełnego modelu ekonomicznego, powinny dostarczyć rozsądnych szacunków pierwszego przejścia.

Autorzy wzięli pod uwagę trzy scenariusze szoków związanych z bezrobociem i cenami domów: przypadek korzystny, przypadek ciężki i przypadek pośredni (punkt odniesienia). 2 Wobec braku interwencji politycznych stwierdzili, że:

  1. Kiedy oba wstrząsy podążają za swoimi wyjściowymi trajektoriami, stopa DD (mierzona jako ułamek zadłużenia, który jest zaległością o ponad dziewięćdziesiąt dni) wzrasta z 2,3% w 2019 r. Do 3,1% w 2021 r. I osiąga maksimum 3,9% w 2025 r. do utrzymywania się spadku cen nieruchomości mieszkaniowych. Suma odpisów wynosi 580 miliardów dolarów.
  2. Kiedy oba wstrząsy podążają za najkorzystniejszymi trajektoriami, stopa DD wzrasta do 2,6 procent w 2021 roku i osiąga szczyt na poziomie 2,8 procent w 2022 roku. Łączne odpisy wynoszą 420 miliardów dolarów.
  3. Kiedy oba wstrząsy podążają za trajektoriami w najgorszym przypadku, stopa DD wzrasta do 3,5 procent w 2021 roku i osiąga szczyt do 8,1 procent pod koniec 2025 roku. Łączne odpisy kończą się na 1,1 biliona dolarów.

Trzy interwencje polityczne, które przeanalizowali autorzy, rozpoczynają się w drugim kwartale 2020 r. I trwają co najwyżej trzy lata. Spośród trzech rozważanych przez nich polityk, największy spadek stopy DD osiąga się dzięki spłacie kredytu hipotecznego na dom, następnie zwłoce na kredyt studencki, a na końcu transferom fiskalnym. Po wprowadzeniu wszystkich trzech zasad, tak jak obecnie, w ramach ustawy o pomocy, uldze i bezpieczeństwie gospodarczym (CARES), stawki DD i odpisy spadają w najbliższym czasie poniżej poziomu z 2019 r.

Prognozy dotyczące zaległości wraz z wynikami zasad

W scenariuszu bazowym zarówno bezrobocie, jak i ceny mieszkań podążają zgodnie z wyjściowymi (pośrednimi) trajektoriami. W szczególności stopa bezrobocia wzrasta do 20 proc. W drugim kwartale 2020 r., Utrzymuje się na tym poziomie przez rok, a następnie stopniowo powraca do poziomu sprzed wstrząsu. Ceny domów spadają równomiernie do czwartego kwartału 2025 r., Łącznie ze spadkiem o 15%, a następnie zaczynają się odradzać. Przy braku jakiejkolwiek polityki wyrównawczej, wstrząsy te doprowadziły do ​​wzrostu wskaźnika DD na koniec 2025 r. Na poziomie około 3,9%, podczas gdy odpisy osiągnęły 580 mld USD. Szczyt przestępczości zbiega się z najniższymi cenami nieruchomości mieszkaniowych i jest głównie związany z tym spadkiem. Chociaż ceny domów mają większy wpływ na szczytowe wskaźniki zaległości, w bliższej perspektywie bezrobocie również zwiększa zaległości, wpływając na zadłużenie z tytułu kart kredytowych i kredytów studenckich.Ponieważ jednak zadłużenie hipoteczne (9,56 bln USD w czwartym kwartale 2019 r.) Jest około czterokrotnie większe niż suma zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych i kredytów studenckich (2,44 bln USD), ogólny wskaźnik zaległości w spłacie najlepiej odpowiada wskaźnikowi zaległości w przypadku zadłużenia hipotecznego. 3

Rysunek 1 (powyżej) przedstawia skutki interwencji politycznych w scenariuszu odniesienia. Ponieważ zasady, które autorzy oceniają, zatrzymują się przed 2025 r., Szczytowe stawki DD są niezmienne. Jednak w bliższej perspektywie polisy te doprowadzą do znacznie niższych wskaźników zaległości. Zwłoka hipoteczna generuje największe spadki, ale zwłoka w spłacie kredytów studenckich ma również znaczące skutki. Obie te interwencje obniżają poziom przestępczości poniżej poziomu wyjściowego, ponieważ obejmują gospodarstwa domowe, które byłyby przestępcami nawet w przypadku braku wstrząsów związanych z koronawirusem. Skutki bodźca fiskalnego są znacznie mniejsze.

Warto zauważyć, że wobec braku pełnego modelu autorzy nie mogą oszacować rzeczywistych kosztów i korzyści tych interwencji. Aby podać tylko jeden przykład, polityki, które kompensują straty w dochodach lub zmniejszają zaległości w spłacie, mogą również osłabić spadek cen nieruchomości mieszkaniowych.

Gordon i Jones oceniają również korzystny i ciężki scenariusz. W korzystnym scenariuszu wskaźniki zaległości pozostają poniżej 3 procent, a odpisy osiągają maksymalnie 420 miliardów dolarów. (Patrz Rysunek 2.) W poważnym scenariuszu wskaźniki zaległości wzrosną do 8,1 procent, a odpisy osiągną ponad 1 bilion USD. (Patrz rysunek 3.)

Warto zauważyć, że w każdym scenariuszu, kiedy wszystkie trzy polityki zostaną uchwalone – tak jak teraz – odpisy spadają zasadniczo do zera w 2021 r. Sugeruje to, że wskaźniki zaległości nie wzrosną znacząco w najbliższym czasie, pomimo dużych zakłóceń gospodarka przeżywa.

Walidacja modelu

Naturalnym pytaniem jest, jak dobrze metodologia Gordona i Jonesa mogłaby przewidzieć wyniki obserwowane podczas Wielkiej Recesji, kiedy bezrobocie wzrosło do 10 procent, a ceny domów spadły o 25 procent. Aby ocenić to w prosty sposób, autorzy założyli, że bezrobocie jest zgodne z jego korzystnym scenariuszem (w którym bezrobocie osiąga szczyt na poziomie 10 procent), a ceny domów podążają za scenariuszem dotkliwym (ze spadkiem o 25 procent).

Ogólnie rzecz biorąc, współczynniki DD w danych i modelu wykazują podobne wzrosty i podobne ogólne wzorce. (Patrz rysunek 4.) Szybkość DD rośnie w modelu wcześniej niż w danych. Wynika to z faktu, że w danych szczyt bezrobocia i dołek cen domów były oddalone od siebie tylko o dwa lata, podczas gdy w modelu Gordon i Jones założyli, że szczyt bezrobocia osiąga natychmiastowy szczyt, a ceny domów osiągają najniższy poziom pięć lat później. Jest to uzasadnione założenie, biorąc pod uwagę szybki początek wstrząsu koronawirusowego, w przeciwieństwie do nieco wolniejszego postępu Wielkiej Recesji. Biorąc pod uwagę te względy, model działa bardzo dobrze.

Wniosek

Gordon i Jones rozważali trzy scenariusze szoków związanych z bezrobociem i cenami domów: przypadek podstawowy, przypadek korzystny i przypadek poważny. 4 Przy braku interwencji politycznych naukowcy odkryli, że wskaźniki zaległości osiągają najwyższy poziom od 2,8 do 8,1 procent, a odpisy w wysokości od 420 do 1,1 biliona dolarów, w zależności od scenariusza. Jednak w bliższej perspektywie polityka prowadzi do znacznie niższych wskaźników zaległości. Zwłoka hipoteczna generuje największe spadki, ale zwłoka w spłacie kredytów studenckich ma również znaczące skutki. Skutki transferów fiskalnych są znacznie mniejsze. We wszystkich trzech scenariuszach, gdy wszystkie trzy zasady zostaną uchwalone – tak jak teraz – odpisy spadają zasadniczo do zera w 2021 r.

Gray Gordon jest starszym ekonomistą, John Bailey Jones jest starszym ekonomistą i doradcą politycznym, a Jessie Romero jest dyrektorem publikacji badawczych w Departamencie Badań Banku Rezerw Federalnych w Richmond.

Do próby włączono rodziny, jeśli ich dochody wynosiły co najmniej 10 000 USD, a ich długi (karta kredytowa, kredyty studenckie, hipoteki mieszkaniowe) wynosiły co najmniej 1000 USD. Zrezygnowano z gospodarstw domowych w wieku powyżej sześćdziesięciu pięciu lat, ponieważ nie mają one dużego zadłużenia i jest mało prawdopodobne, że zostaną dotknięte zmianami zagregowanych stóp bezrobocia. Z tymi ograniczeniami początkowa próba 31 240 rodzin spadła do 15 009. Badanie finansów konsumenckich jest dostępne online.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdego scenariusza, zobacz Gray Gordon i John Bailey Jones, „Loan Delinquency Projections for COVID-19, Federal Reserve Bank of Richmond Working Paper nr 20-02, 15 kwietnia 2020 r.

W przypadku braku spłaty kredytu, stopy procentowe były utrzymywane na stałym poziomie przez cały czas trwania projekcji autorów. Nie uwzględniają zatem możliwości wzrostu stóp procentowych w miarę wychodzenia gospodarki z pandemii. Większość kredytów hipotecznych i kredytów studenckich ma stałą stopę procentową, co oznacza, że ​​zmiany stóp procentowych mają wpływ tylko na nowych kredytobiorców. Gordon i Jones przeanalizowali konsekwencje podwyższenia nominalnego oprocentowania kart kredytowych o 3 punkty procentowe rocznie w różnych terminach. Ponieważ zadłużenie z tytułu kart kredytowych stanowi niewielki składnik całkowitego zadłużenia, ich skutki są bardzo ograniczone.

Szczegółowe informacje na temat każdego scenariusza można znaleźć w Gordon and Jones, 2020.

Ten artykuł może być w całości kopiowany lub przedrukowywany. Proszę podać źródła autorów, źródło i Bank Rezerw Federalnych w Richmond i dołączyć poniższe oświadczenie zapisane kursywą.

V iews wyrażone w tym artykule są poglądami autorów i niekoniecznie tych z Banku Rezerw Federalnych w Richmond lub Systemu Rezerwy Federalnej.