Omówienie rachunkowości TDR: Uwagi CECL

Category: Spłaty Kredytu
17 lutego 2021

Praktyczne zastosowanie wytycznych księgowych dotyczących restrukturyzacji długu kłopotliwego (TDR) jest od dawna przedmiotem dyskusji między Grupą Instytucji Finansowych Doeren Mayhew a naszymi klientami. Wynika to z faktu, że wytyczne TDR należy interpretować i odpowiednio ograniczać w oparciu o rozmiar i złożoność działalności i sprawozdawczości instytucji finansowej. W związku z tym artykuł ten został napisany, aby wskazać praktykom pracującym nad wdrożeniem nowego standardu Current Excepted Credit Loss (CECL), omawiając sposób, w jaki nowy przyszłościowy model oczekiwanej straty częściowo zmienia rachunkowość TDR, jednocześnie dokonując przeglądu krytycznych koncepcji rachunkowości TDR, które zostały skalibrowane specjalnie dla przeciętnej kasy lub banku gminnego.

Co to jest TDR?Aby zmiana kredytu została uznana za TDR, muszą zostać spełnione dwa kryteria: (1) dłużnik ma trudności finansowe. (2) wierzyciel udzielił koncesji (uznanej za „więcej niż nieistotną).

TDR nie jest nową pożyczką, ale raczej restrukturyzacja jest częścią ciągłych starań wierzyciela o odzyskanie inwestycji w pierwotną pożyczkę. Dlatego też modele zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), używane do obliczania dyskonta instrumentów lub rezerw na saldo strat kredytowych, wykorzystują „pierwotną stopę procentową pożyczki jako stopę dyskontową.

Implikacje CECLPoniżej wymieniliśmy trzy najważniejsze, naszym zdaniem, zmiany w rachunkowości TDR w oparciu o nowy standard CECL:

Czas uznania – CECL wymaga, aby „bieżące oczekiwane straty kredytowe były mierzone w oczekiwanym okresie spłaty kredytu. W związku z tym jednostka powinna traktować pożyczkę jako TDR do celów oszacowania odpisu na straty kredytowe w momencie, gdy uznaje się, że „racjonalnie oczekiwana pożyczka stanie się TDR. Może to nastąpić po ujawnieniu się trudności finansowych członka, ale przed przyznaniem koncesji.

Utrata wartości lub brak utraty wartości? – Temat 326 lub „Standard CECL nie odnosi się już bezpośrednio do kredytów TDR jako kredytów z utratą wartości. Dlatego tylko dlatego, że pożyczka jest TDR, nie oznacza, że ​​należy ją uznać za zagrożoną dla celów sprawozdawczości finansowej.

Model DCF nie jest już wymagany. – Jednak ulgi w udzielaniu pożyczki (tj. Obniżenie stóp procentowych lub umorzenie kapitału) są generalnie mierzone przy użyciu metody DCF. W związku z tym utrata wartości związana z koncesjami będzie prawdopodobnie nadal mierzona metodą DCF.

Podział rachunkowości TDR – praktyczne zastosowanie

Jak wspomniano powyżej, rozliczanie TDR nie zmieniło się znacząco. Dlatego poniższe informacje posłużą jako przegląd podstawowych pojęć, które są krytyczne do zrozumienia przy określaniu najbardziej praktycznego zastosowania rachunkowości TDR w instytucji finansowej. Dzielimy TDR na dwie kategorie: 1) Skuteczne i 2) Nieskuteczne .

Realizacja TDR może mieć dwa źródła „utraty wartości, które należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu odpisu na straty kredytowe: 1) utrata wartości związanej z koncesją, 2) ryzyko zmiany wartości.

Utrata wartości związanej z koncesją – występuje mierzalna utrata wartości przepływów pieniężnych, która występuje, gdy TDR jest modyfikowany poprzez obniżoną stopę procentową lub umorzenie kapitału. Wykonując obliczenia DCF, pamiętaj o uwzględnieniu średniego lub oczekiwanego okresu trwania podobnej pożyczki. Korzystanie z umownego okresu kredytowania – bez uwzględnienia przedpłat – może skutkować zawyżeniem wysokości ulgi.

Ryzyko przedefiniowania – ryzyko ponownego niespłacenia pożyczki TDR. Jedną z metod pomiaru ryzyka zmiany wartości nominalnej byłaby zbiorcza ocena puli podobnych pożyczek przy zastosowaniu podejścia opartego na stopie strat lub innego podejścia. Należy zauważyć, że jeśli pożyczka nie powoduje utraty wartości związanej z koncesjami, metodologia odpisów może być obliczona podobnie jak w przypadku pożyczek niezwiązanych z TDR.

Niezrealizowane TDR mogą być zarezerwowane dla zastosowania metody zależnej od zabezpieczenia. W momencie, gdy pożyczka jest uzależniona od zabezpieczenia, ulga związana z koncesją nie jest już wymagana.

WniosekRachunkowość TDR nie zmienia się zasadniczo, chociaż prawie się zmieniła. Rada Standardów Rachunkowości Finansowej omówiła księgowanie utraty wartości związanej z koncesjami jako korektę podstawową – logiczne pojęcie, ponieważ utraty wartości związane z koncesjami są bardziej związane z rabatami niż kwotami wyceny ryzyka kredytowego. Na szczęście zarząd zdecydował, że wszystkie działania TDR należy rejestrować jako wycenę rezerw, aby zapewnić praktykom większą elastyczność i opcje pomiaru. Interesujący punkt do rozważenia znajdujący się w sekcji Informacje ogólne i podstawy wniosków aktualizacji standardów rachunkowości. W przypadku pytań dotyczących wdrożenia w Twojej spółdzielczej kasy pożyczkowej lub banku społecznym skontaktuj się z naszym zespołem doradców Grupy Instytucji Finansowych.

KategorieNiniejsza publikacja jest rozpowszechniana wyłącznie w celach informacyjnych, przy założeniu, że Doeren Mayhew nie wydaje opinii prawnych, księgowych ani innych profesjonalnych opinii dotyczących określonych faktów w sprawach, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z jej wykorzystaniem. Jeśli czytelnik ma jakiekolwiek pytania dotyczące któregokolwiek z artykułów prasowych, zaleca się skontaktowanie z przedstawicielem Doeren Mayhew.