Podział funduszy inwestycyjnych TSP

Category: Stopa Procentowa
17 lutego 2021

Plan oszczędnościowy (TSP) oferowany wszystkim pracownikom rządu Stanów Zjednoczonych jest jednym z najprostszych i najbardziej efektywnych obecnie stosowanych planów emerytalnych. Ale chociaż tysiące pracowników cywilnych i wojskowych co roku odkłada część swoich zarobków na plan, wielu uczestników nie rozumie dostępnych opcji finansowania lub nie ma pewności, które fundusze są dla nich odpowiednie.

W tym artykule przedstawiono pięć podstawowych funduszy inwestycyjnych dostępnych w TSP wraz z funduszami cyklu życia i ich właściwym wykorzystaniem.

Kluczowe wnioski

 • Thrift Savings Plans (TSP) to programy emerytalne z bezpośrednimi składkami oferowane pracownikom rządu USA.
 • Podobnie jak plany 401 (k) oferowane przez pracodawców z sektora prywatnego, TSP oferują pięć podstawowych funduszy inwestycyjnych, w których można inwestować, z których cztery to zdywersyfikowane fundusze indeksowe.
 • Każdy fundusz indeksowy specjalizuje się w innej klasie aktywów lub segmencie rynku, takim jak akcje amerykańskie, akcje międzynarodowe i obligacje korporacyjne.
 • Piąty fundusz podstawowy, fundusz G, inwestuje w obligacje rządowe o bardzo niskim ryzyku i niskich dochodach i gwarantuje inwestorom ochronę kapitału. Fundusz G jest przeznaczony dla bardzo konserwatywnych inwestorów.

Podstawowe fundusze TSP

Pięć podstawowych funduszy oferowanych w planie oszczędnościowym obejmuje luźno podstawowy zakres papierów dłużnych i kapitałowych znajdujących się w publicznym obrocie. Wszystkie pięć funduszy jest zarządzanych przez Blackrock Capital Advisers i są dostępne tylko dla uczestników TSP. Żaden z nich nie handluje na żadnej publicznej giełdzie, chociaż Blackrock oferuje publiczne odpowiedniki niektórych funduszy TSP za pośrednictwem iShares, swojej spółki zależnej, która oferuje szeroką gamę funduszy ETF.

Cztery z pięciu funduszy to fundusze indeksowe, które przechowują papiery wartościowe dokładnie odpowiadające szerokiemu indeksowi rynkowemu. Pieniądze, które uczestnicy lokują w funduszach F i C, są inwestowane na oddzielnych rachunkach, natomiast środki z funduszy S i I są inwestowane w fundusze powiernicze, połączone z innymi zwolnionymi z podatku funduszami emerytalnymi i dożycie.

Wszystkie fundusze, z wyjątkiem funduszu G, są w 100% inwestowane w swoje odpowiednie indeksy i nie uwzględniają bieżących ani ogólnych wyników ani konkretnego indeksu, ani całej gospodarki. Cena akcji każdego funduszu TSP jest obliczana codziennie i odzwierciedla zwroty z inwestycji pomniejszone o koszty administracyjne i handlowe. Poniżej przedstawiono pięć funduszy. Wcześniejsze 

Rządowy fundusz inwestycyjny papierów wartościowych (fundusz G)

To jedyny fundusz podstawowy, który nie inwestuje w indeks. Fundusz G inwestuje w specjalny niezbywalny skarbowy papier wartościowy wyemitowany specjalnie dla TSP przez rząd Stanów Zjednoczonych. Ten fundusz jako jedyny w TSP gwarantuje zwrot kapitału inwestora.

Fundusz ten ma zatem najniższe ryzyko z pięciu funduszy, a wszystkie pieniądze wniesione do TSP są domyślnie umieszczane w tym funduszu, chyba że uczestnik określi inaczej. Wypłaca stopę procentową w oparciu o bieżący zysk rynkowy ze wszystkich pozostających w obrocie skarbowych papierów wartościowych o terminie zapadalności wynoszącym co najmniej cztery lata. Średni termin zapadalności wynosi około 11 lat, a łączna stopa procentowa jest aktualizowana co miesiąc.

Fundusz G w przeszłości zapewniał najniższą stopę zwrotu spośród wszystkich funduszy podstawowych. Fundusze Barclays iShares najbardziej zbliżone do funduszu G to fundusz iShares Barclays 7-10-letnich obligacji skarbowych (ARCA: IEF) o średnim terminie zapadalności 8,47 lat na dzień 25 marca 2020 r. Oraz -Fundusz obligacyjny (ARCA: TLH), który ma średni okres zapadalności 17,24 roku na dzień 25 marca 2020 r.  

Fundusz inwestycyjny o stałym dochodzie (fundusz F)

Ten fundusz stanowi kolejny krok na drabinie ryzyka / zysku w TSP. Fundusz F kupuje papiery wartościowe dokładnie odpowiadające indeksowi Barclays Capital US Aggregate Bond Index. Indeks inwestuje w szeroką gamę instrumentów dłużnych, w tym papiery skarbowe i papiery wartościowe agencji rządowych w obrocie publicznym, obligacje korporacyjne i zagraniczne oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS). Wcześniejsze 

Ten fundusz płaci również miesięczne odsetki, które zazwyczaj przekraczają te płacone przez Fundusz G. Nie gwarantuje jednak zwrotu kapitału inwestora. Odpowiednikiem ETF Barclays iShares jest ETF iShares Core Total US Bond Market (ARCA: AGG). Wcześniejsze 

Fundusz Inwestycyjny typu Common Stock Index (fundusz C)

Jest to najbardziej konserwatywny z trzech funduszy akcyjnych dostępnych w TSP. Fundusz C inwestuje w 500 dużych i średnich spółek wchodzących w skład indeksu Standard and Poor’s 500. Fundusz ten doświadczył większej zmienności niż fundusze G lub F i osiągnął proporcjonalnie wyższe zwroty w czasie. Odpowiednikiem funduszu ETF Barclays iShares jest iShares Core S&P 500 (ARCA: IVV). Wcześniejsze 

Fundusz indeksów akcji o małej kapitalizacji (fundusz S)

Fundusz S posiada te same papiery wartościowe co indeks giełdowy Dow Jones US Completion Total Stock Market. Indeks ten składa się z 4500 spółek spoza indeksu Standard & Poor’s 500, które tworzą pozostałą część indeksu Wilshire 5000, najszerszego z indeksów giełdowych. Wcześniejsze 

Jak wskazuje nazwa funduszu, spółki te są mniejsze i mniej ugruntowane niż spółki z indeksu S&P 500 i mają większy potencjał wzrostu niż spółki funduszu C. Fundusz S jest uważany za jeden z dwóch funduszy o największym ryzyku w TSP. Z biegiem czasu osiągnął lepsze wyniki niż fundusz C przy proporcjonalnie większej zmienności. Wcześniejsze 

Barclays iShares nie ma dokładnych odpowiedników S Fund. Ci, którzy chcą powielić ten fundusz poza TSP, mogą wykorzystać następujące cztery fundusze do pokrycia wielu spółek w funduszu S (i niektórych, które nie są):

 • Russell Midcap ETF (ARCA: IWR) 
 • Russell 2000 Index ETF (tylko małe kapitały) (ARCA: IWM) 
 • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ARCA: ITOT) 
 • Russell 3000 ETF (ARCA: IWV) 

International Stock Index Investment Fund (I fundusz)

Fundusz inwestuje w papiery wartościowe odzwierciedlające indeks Morgan Stanley Capital International EAFE (Europa, Australazja, Daleki Wschód). To jeden z szerszych międzynarodowych indeksów inwestujących w większe, bardziej ugruntowane spółki zlokalizowane w 22 rozwiniętych krajach na całym świecie. Jest uważany za drugi fundusz wysokiego ryzyka w TSP i historycznie wykazywał wyższy średni roczny zwrot niż fundusz C. Wcześniejsze 

Ten fundusz jest jedynym funduszem w TSP, który inwestuje w spółki spoza Stanów Zjednoczonych. Równoważnym funduszem ETF Barclays iShares jest ETF iShares MSCI dla Europy, Australazji i Dalekiego Wschodu (symbol giełdowy EFA). Wcześniejsze 

Fundusze cyklu życia (fundusze L)

Fundusze cyklu życia to fundusze złożone, które inwestują w kombinację pięciu funduszy podstawowych i z natury działają jak fundusze z datą docelową. Są projektowane i zarządzane przez zarządzających portfelami w Blackrock Capital i działają jako fundusze „automatycznego pilota dla uczestników, którzy nie chcą dokonywać własnych alokacji aktywów. Inwestują przede wszystkim w fundusze akcyjne w momencie ich emisji, a następnie są powoli przenoszeni przez zarządzających funduszami do dwóch funduszy obligacji co 90 dni, aż do ich zapadalności.

Alokacja aktywów funduszu obejmuje 74% inwestycji w fundusze obligacji, a pozostałe 26% jest dzielone między trzy fundusze akcyjne.

Uczestnicy powinni zadbać o dopasowanie terminu zapadalności wybranego przez siebie funduszu L do momentu, w którym faktycznie zaczną otrzymywać wypłaty, zamiast po prostu odłączać się od służby rządowej. Każdy ma na celu zapewnienie dochodu tym, którzy rozpoczną wypłaty w ciągu pięciu lat od daty zapadalności.

Oferują również najlepszą możliwą kombinację wzrostu i zysku zarówno w fazie wzrostu, jak i dochodów każdego funduszu. Z Funduszu dochodów L mogą korzystać osoby, które już przeszły na emeryturę i obecnie potrzebują konserwatywnego źródła dochodów. Wcześniejsze 

Programy inwestycyjne TSP

Chociaż fundusze L zapewniają uczestnikom TSP jedną ścieżkę profesjonalnego zarządzania portfelem, niektóre prywatnie zarządzane programy inwestycyjne TSP mogą zapewnić dodatkową siłę dla agresywnych inwestorów. Tsptalk.com oferuje kilka poziomów strategii określania czasu na rynku, a TSPCenter.com zawiera dodatkowe komentarze i pomysły.

Ci, którzy szukają wyższych zwrotów i są gotowi podjąć dodatkowe ryzyko, mogą szukać w Internecie innych zastrzeżonych strategii rynkowych, które z czasem mogą przebić indeksy. Oczywiście wiele z tych programów pobiera kwartalną lub roczną opłatę za swoje usługi i nie mogą zagwarantować ich wyników.

Podsumowanie

Plan oszczędności w gospodarce oferuje uczestnikom opcje wzrostu, dochodu i zachowania kapitału. Roczne wydatki inwestycyjne w tym planie należą do najniższych w branży, a wszystkie fundusze są w pełni przejrzyste. W tym planie nie ma żadnych ukrytych opłat, a po przejściu na emeryturę uczestnicy powinni dokładnie przemyśleć proces przeniesienia aktywów planu w inne miejsce.